Usługi geodezyjne Warszawa

Mapa do celów projektowych w ujęciu różnego rodzaju inwestycji

Opracowanie każdej mapy do celów projektowych wymaga nieco odmiennego podejścia. Podstawową kwestią w tej sprawie jest przeznaczenie mapy, czyli jaki projekt ma zostać na niej ostatecznie przedstawiony. Mapa pod projekt zawiera elementy treści mapy zasadniczej, jednak w zależności od rodzaju inwestycji może zostać uzupełniona przez geodetę o dodatkowe obiekty i szczegóły terenowe, które w znaczący sposób ułatwią prace projektantom. Z tego powodu dobrą praktyką ze strony geodety jest przeprowadzenie krótkiego wywiadu z zamawiającym mapę. Dzięki temu geodeta może przygotować opracowanie jak najlepiej odpowiadające potrzebom planowanej inwestycji.

Modernizacja lub budowa drogi

Przykładowo, mapa pod projekt dotyczący modernizacji lub budowy drogi zazwyczaj powinna zawierać dokładnie odwzorowane wysokości istniejącej nawierzchni lub terenu w miejscu wskazanym przez projektanta. Pomiar wykonywany jest zazwyczaj w przekrojach poprzecznych co ok 30 - 50 metrów, w zależności od ukształtowania terenu i przebiegu modernizowanej bądź planowanej drogi. Tak przygotowana mapa pozwala na dokładne opracowanie niwelety drogi wraz z przekrojami poprzecznymi.

Budowa bądź przebudowa sieci uzbrojenia terenu

W przypadku gdy inwestycja ma na celu rozbudowę sieci uzbrojenia terenu, np. kanalizacyjnej, może okazać się przydatne wykonanie kontrolnego pomiaru wysokości w studniach, do których ma być włączony planowany fragment sieci. Wysokości przewodów i urządzeń kanalizacyjnych powinny być wedle przepisów określane z dokładnością nie gorszą niż 0.02 m względem najbliżej położonych punktów geodezyjnej osnowy wysokościowej. Dla porównania pomiar innych urządzeń lub obiektów budowlanych powinien charakteryzować się dokładnością nie mniejszą niż 0.05 m. Dlatego na sieci i przyłącza kanalizacyjne należy zwrócić szczególną uwagę.

Nowoprojektowany budynek

Mapa do celów projektowych przeznaczona pod projekt budowlany domu powinna być uzupełniona o pomierzone wysokości terenu na działce objętej inwestycją oraz wysokości ulicy, przy której leży dana działka. W miarę możliwości pomiarem powinny również być objęte rzędne działek sąsiadujących. Ważne jest to z punktu widzenia określenia przez architekta prawidłowego poziomu „0” budynku. W przypadku, gdy projekt ma dotyczyć rozbudowy budynku, istotny może okazać się pomiar kontrolny jego położenia i wymiarów liniowych w stanie przed rozpoczęciem prac.

Budynki w odległości nie większej niż 4,0 m od granicy nieruchomości

Przypuśćmy, że projektowany budynek sytuowany ma być w odległości nie większej niż 4.0 m od granicy nieruchomości. W takiej sytuacji zweryfikowany powinien zostać przebieg granicy. Wykonuje się to poprzez analizę dokumentacji archiwalnej. Jeżeli w miejscowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nie będzie wiarygodnych danych opisujących przebieg granic dla przedmiotowej działki wówczas należy je ustalić w trybie przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo Geodezyjne lub w trybie przepisów art. 39 w/w ustawy

Jak można zauważyć w tych kilku przykładach, różne inwestycje rodzą różne potrzeby. Istotna jest przy tym dobra komunikacja geodety z odbiorcą map. Pozwala to na świadczenie usług na najwyższym poziomie.